Huyền Thoại Về Những Anh Hùng Dải Ngân Hà: Die Neue These – Âm Mưu